Info

Terrein:

Den Appel, Elshoutbaan 193, 2900 Schoten.
Park Brasschaat, richting parking zwembad, linksaf en ” parking 5d ” volgen. Terrein ligt 200m verder.
GSM: 0473 42 49 40

Clublokaal:

Ter plaatse, Kantine Den Appel, Elshoutbaan 193, 2900 Schoten.

Uitrusting:

1ste stel:Blauw-zwart en zwart broekje
2de stel : groen en zwart broekje

Bestuur:

Ere Voorzitter:


Ivo Hannes (24.09.1960 – 14.09.2018)

Voorzitter:

Ivo Claeys

Gsm: 0485/821435

Onder voorzitter:

Wim Daems, Hofstraat, 53 – 2940 Brasschaat

Gsm: 0473/424940
Mail:

Secrataris:

Eddy Verbist, Nieuwdreef, 129 / bus 31, 2170 Merksem

Gsm: 0475/ 67 04 50
Mail:

Penningmeester:

Bunneghem Didier

Gsm: 0471/456890

Mail:

Feestbestuurder:

Ivo Claeys, Tony De Boeck en Wim Daems

Webmaster & Facebookpagina:

Glenn De Keirsmaeker (webmaster) ism Tony De Boeck
Gsm: 0486/598276

Ivo Claeys (Facebook)

Coach:

Tony De Boeck
Van Duyststraat 28
2100 deurne
Gsm: 0474/36 11 21

Trainer:
Jef Kerstens

Afgevaardigde:

Eddy Verbist
Nieuwdreef 129 / 31
2170 Merksem
Gsm: 0475/67 04 50

 

 

INTERN REGLEMENT

RCB 77 is aangesloten bij het V.V.V. www.vvvvoetbal.be onder het lidnummer 0036. Onze thuiswedstrijden worden gespeeld op het terrein “Den Appel” te Brasschaat. Voor alle wedstrijden telt 45 minuten voor aanvang aanwezig (of indien anders medegedeeld via mail). De spelers zullen via mail verwittigd worden, zij zullen STEEDS “hun komst” of “niet komst” melden, indien geen melding = niet meespelen !

LEDEN
Elk spelend lid wordt aangesloten bij het V.V.V., iedereen vanaf 16 jaar kan zich aansluiten, met een beperking van max 30 aangesloten leden.
Alle aangesloten leden worden verondersteld het INTERN REGLEMENT van onze club te kennen en te aanvaarden.
Dit intern reglement is steeds te raadplegen via www.rcb77.be onder “INFO”.
Elk lid verbindt zich er toe geen enkele handeling te verrichten, die de vereniging in welke zin dan ook nadeel kan berokkenen.
Ieder lid heeft het recht een wens, suggestie of ontevredenheid aan het bestuur kenbaar te maken. De kennisgeving hiervan gebeurt steeds schriftelijk aan één of meerdere bestuursleden ! Anonieme kennisgevingen worden niet in aanmerking genomen.
Het bestuur zal deze steeds op een bestuursvergadering behandelen en op gepaste wijze reageren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Jaarlijks zal er één algemene ledenvergadering worden gehouden, datum en uur zal aan ieder lid persoonlijk bekend gemaakt worden, zijnde per mail en/of brief.

LIDGELDEN
Voor het seizoen 2018 – 2019 werd er beslist om geen lidgeld aan te rekenen aan de spelende leden.
De lidgelden zijn wel jaarlijks te herzien en wijzigingen hierop zullen aan alle leden bekend gemaakt worden.
STEUNENDE LEDEN kunnen voor een bedrag van 30,- Euro lid worden van de club en genieten van dezelfde voordelen die ook spelende leden genieten (bijv. voordeeltarief activiteiten,…).

KLEEDKAMERS EN MATERIAAL
De kleedkamers worden steeds netjes achtergelaten ! Er wordt NIET gerookt in de kleedkamers.
Heb respect voor het materiaal van de club en de materiaalmeester.
Gouden regel tijdens de opwarming: bal wegtrappen = bal onmiddellijk halen !
Draag ook zorg voor uw uitrusting.

FAIRPLAY
Er wordt verwacht van de aangesloten leden dat zij een positieve ingesteldheid tonen, zowel voor de eigen club als voor andere clubs.
Op het veld gelden de regels van het V.V.V., de beslissingen van de scheidsrechter, als vertegenwoordiger van het verbond, dienen gerespecteerd te worden. Indien hierom betwistingen zijn, worden ze via de ploegverantwoordelijke of begeleider ter plaatse aan het bestuur voorgelegd. Deze laatste beslist dan of er verdere stappen worden gezet.
Vandalisme wordt gesanctioneerd !

DISCIPLINAIRE MAATREGELEN
Gele en rode kaarten worden niet doorgerekend aan de speler.
Bij het regelmatig behalen van sancties, schorsingen en/of intolerant gedrag op het veld, zal het bestuur de nodige maatregelen treffen.
Deze zullen persoonlijk aan de desbetreffende speler medegedeeld worden.

ALGEMENE INFO
De club is NIET aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tegenover leden en/of derden. De club is evenmin aansprakelijk voor diefstal.
Parkeren op de terreinen naast het veld gebeurt op eigen risico, de club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen aan of diefstal van de geparkeerde voertuigen, bromfietsen, fietsen,…

De activiteiten dienen in een sfeer van kameraadschap en gezelligheid te verlopen. WIJ ZIJN EEN VRIENDENCLUB !
Overmatig alcohol- en/of drugsmisbruik, alsook bedreigingen, geweld en uitlokking van vechtpartijen, binnen de club worden gesanctioneerd en passen duidelijk NIET in het kader van RCB 77.

Bij overtreding van één van de bepalingen van het INTERN REGLEMENT heeft het bestuur het recht sancties te treffen. Deze kunnen zijn:

– Een vermaning
– Tijdelijke schorsing
– Definitieve uitsluiting

Een lid dat niet akkoord gaat met de genomen sanctie, heeft het recht zich te verantwoorden op de eerstvolgende bestuursvergadering, mits eerst de voorzitter van het bestuur hiervan op de hoogte te brengen (mail / brief).
Alle gevallen, in het huidig intern reglement voorzien, worden door het bestuur beslist.

AANSPREEKPUNTEN BESTUUR

Algemene zaken: Ivo Claeys

Secretariaat: Eddy Verbist

Financiën: Didier Bunneghem

Activiteiten: Ivo Claeys, Tony De Boeck en Wim Daems.

Sportief: Tony De Boeck & Eddy Verbist

Alle coördinaten van het bestuur en meer info kan men op deze website terugvinden !
Bestuur:

Designed by: Red curtains. Sponsored by: Football Games, video games, Gold Red Curtains.